Uklad: default;cID: 41;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Stanowisko w kwesti korzystania przedsiębiorców z tarczy antykryzysowej w zakresie zawieszenia płacenia składek ZUS i korzystania ze świadczenia postojowego.

Stanowisko w kwesti korzystania przedsiębiorców z tarczy antykryzysowej w zakresie zawieszenia płacenia składek ZUS i korzystania ze świadczenia postojowego.

W związku zdochodzącymi niepokojącymi informacjami, że samorządy województw nie pozwalają korzystać przedsiębiorcom z tarczy antykryzysowej w zakresie zawieszania płacenia składek ZUS i korzystania ze świadczenia postojowego Prezes Polskiej Sieci LGD wystosował do Ryszarda Kamińskiego Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prośbę o wydanie w tym przedmiocie dla samorządów województw jednoznacznej interpretacji. Poniżej przedstawiamy treść przesłanego maila.

Szanowny Pan
Ryszard Kamiński
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lokalne Grupy Działania otrzymują od samorządów wojewódzkich informacje, że przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 związanego z utworzeniem działalności gospodarczej lub rozwojem istniejącej, nie mogą korzystać z tarczy antykryzysowej w zakresie zawieszeni płacenia składek ZUS lub skorzystania ze świadczenia postojowego. Samorządy wojewódzkie argumentują swoje decyzje faktem, że gdyby przedsiębiorca skorzystał w tym zakresie z tarczy antykryzysowej, to doszłoby do podwójnego finansowania jego operacji/inwestycji ze środków publicznych.

W mojej ocenie takie twierdzenie jest bezpodstawne, ponieważ szczegółowy zakres operacji określony jest przez beneficjenta w zestawieniu rzeczowo-finansowym, będącym załącznikiem do Wniosku o Przyznanie Pomocy, a koszty w nim określone muszą być zgodne z zakresem wskazanym w §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną” objętego PROW 2014-2020. Zgodnie z §17 ust. 1 pkt. 8 ww. rozporządzenia, tylko w przypadku operacji przewidzianych w §2 ust.1 pkt. 2 lit. b i pkt. 3 przedsiębiorca mógłby sfinansować wynagrodzenie swojego personelu. Zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami przedsiębiorcy realizujący operacje w zakresie wskazanym w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i c) ww. Rozporządzenia nie mogą finansować kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi swojego personelu. Nawet gdyby uznać interpretację samorządów województw, że operacja obejmuję również wynagrodzenie personelu, to jednak jest ono finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy. Nie zachodzi więc podwójne finansowanie wynagrodzenia personelu ze środków publicznych. Zatem w mojej ocenie przedsiębiorcy mogą korzystać tarczy antykryzysowej w powyżej wskazanym zakresie.

Ze względu na powagę sytuacji i problemy przedsiębiorców, proszę o pilne odniesienie się do problemu i przekazanie w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi do samorządów województw.

Pozdrawiam serdecznie,

Piotr Sadlocha
Prezes Zarządu
Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD
e-mail: p.sadlocha@lgd-srws.pl

Logowanie