Uklad: default;cID: 22;parentid: 20;parentid2: 0;parentid3: ;

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna
Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) zwanego dalej RODO - informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD, 26-025 Łagów , tel. 41/30 74 938, adres e-mail: biuro@pslgd.pl.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z faktem przetwarzania przez nas Twoich danych. Z inspektorem możesz się kontaktować e-mail: biuro@pslgd.pl.
3. Celem przetwarzania danych w Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD jest wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi związanymi ze wsparciem lokalnych grup działania z siedzibą na terenie Polski, zgodnie z art. 6 ust. 1
4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Logowanie