Uklad: default;cID: 25;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
RLKS instrumentem rozoju obszarów wiejskich

RLKS instrumentem rozoju obszarów wiejskich

Zostań partnerem KSOW, wypełnij formularz na www.ksow.pl.

Polska Sieć LGD organizuje w dniach 17 – 19 czerwca br. wyjazd studyjny do trzech szwedzkich lokalnych grup działania: LGD Gästrikebygden, LGD Mittland Plus, LGD Höga Kusten.
W każdej grupie w programie zgodnie z wnioskiem przewidujemy:
a) prezentację struktury LGD, zasad pracy biura LGD, celów i założeń LSR i doświadczeń związanych z zarządzaniem projektami dot. rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem aspektów wynikających z RLKS,
b) prezentację doświadczeń związanych z aktywizacją mieszkańców wsi w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych,
c) dyskusję z udziałem zewnętrznych ekspertów o możliwościach przeniesienia do Polski zaprezentowanych doświadczeń.

Wyjazd zaplanowany jest dla 42 osób. w tym dla 37 przedstawicieli LGD oraz 5 ekspertów zewnętrznych, przedstawiciele SW oraz ministerstw.
Osobą zgłaszającą może być:
a) członek zarządu regionalnej sieci zarejestrowanej w KRS,
b) przedstawiciel regionu w GTL w przypadku sieci nieformalnych.

Każdy region będzie miał zapewnione 2 miejsca na wyjeździe. Region będzie mógł zgłosić więcej osób. Przy czym liczba przydzielonych miejsc zależeć będzie od wolnych miejsc.
Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu Google do 7 maja 2019 r. dostępnym na stronie https://forms.gle/zhgqjLy5roujBANt6
Dlatego już teraz prosimy aby przedstawiciele regionów zebrali w swoich województwach informację o chętnych na wyjazd studyjny.
Do zgłoszenia, ze względu na konieczność wpłacenia kaucji i wykupu ubezpieczenia potrzebne będą następujące dane uczestników:
– pełna nazwa LGD zgodna z wpisem w KRS,
– pełny adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod, poczta),
– adres e-mail,
– NIP,
– imię i nazwisko uczestnika,
– nr PESEL,
– adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, kod, poczta),
– wymagania dot. diety wegetariańskiej lub wegańskiej.

Wysokość i zasady kaucji.
Wartość projektu wynosi ponad 147 tys. zł. PS LGD na koncie bankowym ma niewystarczającą ,kwotę aby zrealizować wizytę studyjną. W związku z wysokimi kosztami kredytu, to Zarząd PS LGD zdecydował o wprowadzeniu nieoprocentowanej kaucji zwrotnej, która będzie zabezpieczeniem, że;
– zgłoszona osoba weźmie udział w wyjeździe, i
– CDR w Brwinowie oddział w Warszawie na etapie weryfikacji wniosku o płatność nie podważy zasadności poniesienia kosztów związanych z udziałem zgłoszonej osoby, tzw. kosztów kwalifikowalnych.
Kaucja zostanie zwrócona w całości, bez odsetek, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Polską Sieć LGD refundacji kosztów kwalifikowlanych związanych z realizacją projektu „RLKS instrumentem rozwoju obszarów wiejskich”.
Kaucja przepada w całości jeżeli:
– zgłoszona osoba nie weźmie udziału w wyjeździe, lub
– CDR w Brwinowie oddział w Warszawie na etapie weryfikacji wniosku o płatność podważy zasadności poniesienia kosztów związanych z udziałem tej osoby, tzw. kosztów kwalifikowalnych.
Wysokość kaucji ustalono na kwotę 4 000,00 zł/osoby.
Jednocześnie postanowiono, że kwota ta będzie mogła być zmniejszona dla LGD, których regiony wywiązują się ze składki członkowskiej i składki na ELARD. Zmniejszenia przyjęto następujące:
gdy region ma zaległości wobec PS LGD na łączną kwotę:
do 999,00 zł – 20%,
od 1 000,00 zł do 1 999,00 zł – 15%,
od 2 000,00 zł do 2 999,00 zł – 10%,
od 3 000,00 zł do 3 999,00 zł – 5%
powyżej 4 000,00 zł – 0%.
Kaucja za uczestnika może być wpłacona przez:
– regionalną sieć, lub
– lgd uczestnika, lub
– samego uczestnika.
Osoby zaakceptowane i ich zgłaszający zostaną poinformowani o nr konta i wysokości obowiązującej kaucji.

Logowanie