Uklad: default;cID: 69;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Spotkanie Zarządu PS LGD z przedstawicielami regionalnych sieci LGD.

Spotkanie Zarządu PS LGD z przedstawicielami regionalnych sieci LGD.

W dn. 5 lutego 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się spotkanie Zarządu Polskiej Sieci LGD z przedstawicielami regionalnych sieci. Dyskusja dotyczyła projektów uchwał Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 związanych ze zmianami w Działaniu LEADER oraz propozycją alokacji środków przeznaczonych na lata 2021-2022. Uczestnicy spotkania wyrazili głębokie zaniepokojenie umożliwieniem powstawania nowych LGD, w których gminy nie będą musiały być członkami. W burzliwej dyskusji wskazano m.in., że proponowane zapisy umożliwią wystartowanie w konkursie na przygotowanie LSR firmom konsultingowym, którym nie bedzie zależało na stworzeniu nowej dobrej grupy, a jedynie na zarobieniu pieniędzy za opracowanie LSR.

Druga część spotkania poświęcona została podejmowaniu wspólnie działań zmierzających do przekonania MRiRW i przeznaczenia na działanie LEADER w nowej perspektywie finansowej co najmniej 10% alokacji II filaru WPR. Zarząd PS LGD przygotował formularza uwag do projektu Planu Strategicznego WPR. Zachęcam wszystkie grupy do dzielenia się swoimi uwagami. W formularzu należy podać część dokumentu, której proponowana zmiana dotyczy, propozycję zmiany i jego uzasadnienie. Dokument ma pozwolić wszystkim LGD'om wzajemnie wspierać przygotowane stanowiska. Formularz należy tak wypełniać, aby inna lgd mogła po prostu skopiować przygotowaną propozycję i uzasadnienie i wkleić ją do formularza na stronie MRiRW.

Formularz uwag dostępny jest pod linkiem.

Ministerstwo Rolnictwa prowadzi konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na stronie Internetowej dostępnej pod linkiem.

Logowanie