Uklad: default;cID: 172;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Posiedzenie Zarządu PSLGD w dn. 20 stycznia 2022 r.

Posiedzenie Zarządu PSLGD w dn. 20 stycznia 2022 r.

W dniu 20.01.2022 r. odbyło się w trybie zdalnym Posiedzenie Zarządu Polskiej Sieci LGD, w którym uczestniczyli:
Piotr Sadłocha - Prezes Zarządu,
Cezary Nowek - Wiceprezes Zarządu,
Agata Domżał,
Bożena Pełdiak,
Joanna Sokólska.

W trakcie posiedzenia omawiano:
1) Treść projektu pisma skierowanego do Wolfgang Burtscher Dyrektora Generalnego - DG AGRI.
2) Koncepcję projektu KSOW.
3) Przygotowanie najbliższego posiedzenia GTL’u.
4) Wystąpienie do Ryszarda Bartosika - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5) Udział reprezentacji polskich LGD w L.I.N.C. Conference w czerwcu 2022 r.
6) Wdrożenie nowego modelu finansowania PS LGD.
7) Sprawy różne.

Ad. 1) Prezes Zarządu Piotr Sadłocha przedstawił projekt pisma przygotowanego do Dyrektora Generalnego DG AGRI w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanych z treścią art. 31 par. 2 lit. b) rozporządzenia 2021/1060 w kwestii udziału w sektorze publicznym podmiotów państwowych. Wszyscy uczestnicy wyrazili zgodę na wysłanie pisma w zaproponowanej treści. Jednocześnie postanowiono przesłać to pismo do wiadomości Joannie Gierulskiej Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW.

Ad. 2) W dyskusji podjęto decyzję, że projekt przygotowywany przez PS LGD w ramach ogłoszonego konkursu KSOW dotyczyć będzie:
zebrania dobrych praktych wśród zrzeszonych LGD,
przygotowaniu publikacji elektronicznej i tradycyjnej, w której przedstawione ww. dobre praktyki,
organizacji konferencji podsumowującej wdrażanie LEADERA w ramach PROW2014-2020.

Ad. 3) Omówiono konsultacje regulaminu wyboru LSR na nowy okres programowania. Niepokój Zarządu budzi fakt, że najprawdopodobniej w marcu - kiedy planowane jest rozpoczęcie składania WoPP w ramach Poddziałania 19.1 o przyznanie wsparcia przygotowawczego - i tym samy LGD rozpoczną pracować nad przygotowaniem LSR nie będzie jeszcze znany regulamin wyboru LSR na nowy okres programowania. Jest to szczególnie niepokojące dla grup z województw, w których nie planowane jest wdrażanie wielofunduszowych LSR. Dlatego postanowiono rozmawiać z Beatą Rodak Naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Departamentu WPR, MRiRW aby zorganizować posiedzenie GTL’u w celu dyskusji nad zasadami wyboru GTL’u.

Ad. 4) W ramach dyskusji postanowiono przygotować pismo do Ryszarda Bartosika - Sekretarza Stanu w MRiRW z prośbą o organizację wspólnego spotkania.

Ad. 5) Prezes Zarządu PS LGD przedstawił ustalenia z rozmowy z Pawłem Krzeczunowiczem Dyrektorem CDR w Brwinowie o. w Warszawie w sprawie współfinansowania przez KSOW udziału reprezentacji polskich LGD w konferencji L.I.N.C 2022. Konferencje te mają bogatą tradycję w ostatnich trzech edycjach uczestniczyli w niej przedstawiciele Świętokrzyskiej Sieci LGD w ramach projektów finansowanych z KSOW. Ponieważ wg. zasad najnowszego w ramach nowego konkursu KSOW wyjazdów zagranicznych nie można będzie organizować. Dlatego Prezes PSLGD zaproponował inny sposób finansowania przez KSOW udziału przedstawicieli LGD w konferencjach europejskich. Dotychczas przy dużych konferencjach KSOW zwykle finansował udział 4-5 reprezentantom polskich LGD. W celu zwiększenia liczby uczestników polskich postanowiono, że w przypadku konferencji L.I.N.C. 2022 KSOW pokryje koszty opłaty wpisowej, a pozostałe koszty sfinansują LGD lub regionalne sieci we własnym zakresie. Pozwoli to uczestniczyć większej grupie osób.
Ad. 6) Prezes Zarządu przedstawił na jakim etapie jest wprowadzenie nowych zasad finansowania działalności LGD. Regionalne Sieci LGD zarejestrowane w KRS (wykaz dostępny na:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/190FHMT6Rp_vbI1sVxQUiXXwY18uAdhwwsZiMbn_Fyk8/edit?usp=sharing)
otrzymały już noty księgowe uwzględniające liczbę członkowskich LGD. Termin wpłaty składek upływa 31.01.2022 r. Do dnia dzisiejszego składki opłacone zostały już przez:
Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur,
Świętokrzyską Sieć LGD.
Ponieważ zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania 3/2021 (dostępną na:
https://docs.google.com/document/d/1Car8b-5f5EIm1gOZHFDZv0diToaPtcv335vq45dHLRc/edit?usp=sharing)
LGD reprezentujące tzw. sieci nieformalne w PSLGD nie zostały objęte składką członkowską, to do każdej grupy nie reprezentowanej przez sieć zarejestrowaną w KRS został wysłany formularz zamówienia “usługi”. Grupy takie otrzymają faktury. System ten ma umożliwić uporządkowanie pod względem formalno-księgowym sposób partycypowania w kosztach utrzymania PSLGD.
Postanowiono jednocześnie, że najbliższe w 02.02.2022 r. comiesięczne spotkanie Zarządu PS LGD z LGD poświęcone zostanie m.in. ponownemu wyjaśnieniu modelu.

Ad. 7) W sprawach różnych Piotr Sadłocha poinformował wszystkich zebranych ze swojej rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu FAOW.

Logowanie