Uklad: default;cID: 75;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Krajowa Rada Izb Rolniczych wspiera LGD

Krajowa Rada Izb Rolniczych wspiera LGD

KRIR w piśmie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy wskazuje, że „Lokalne Grupy Działania od samego początku wdrażania podejścia LEADER, jak również w trakcie rozwijania działalności były wspierane przez izby rolnicze i lokalne samorządy. LGD są zauważalnym podmiotem, który aktywnie wspiera aktywność lokalną na wsiach  i w małych miasteczkach. Ich działalność ma odzwierciedlenie w tworzonych miejscach pracy, w rozpoczynaniu i rozwijaniu działalności gospodarczych, tworzeniu miejsc do uprawiania rekreacji i turystyki, jak i szeregu innych zróżnicowanych form aktywności, z których bardzo często korzystały lokalne społeczności.”. Treść pisma wspierającego nasze dążenia do zwiększenia alokacji na Działanie LEADER w nowym okresie programowania dostępna jest w załączonym poniżej pliku.

Logowanie